Navigácia

história školy

V povojnových rokoch, Slovenská armatúrka v  Myjave (SAM), ako i ďalšie podniky z bližšieho i vzdialenejšieho okolia mali citeľný nedostatok technických kádrov. To bol dôvod na založenie novej školy. Dôležité medzníky školy:
 • Vyššia škola pracujúcich technického smeru na Myjave. Vyučovať sa začalo 1. septembra 1949.
 • V školskom roku 1950/51 vznikla Strojnícka škola na Myjave expozitúra Vyššej priemyselnej školy v Bratislave s odborným zameraním majstrovská škola strojnícka, v ktorej boli otvorené 2 triedy študijného smeru strojárska technológia. Ako riaditeľ sa uvádzal Zoltán Gallo a triedni profesori Jozef Vajdík a Ján Bielický. Zároveň existovala už pred rokom vzniknutá Vyššia škola pracujúcich technického smeru, kde bola otvorená 1 trieda a pokračovala trieda 2. ročníka.
 • Po zoštátnení škôl, škola dostala neskôr názov Vyššia priemyselná škola strojnícka na Myjave. Riaditeľom školy i triednym profesorom novozriadenej triedy riadneho denného štúdia (v tomto prípade už 4-ročného) sa stal Ladislav Pollák. V začiatkoch školy sa vyučovalo v ťažkých podmienkach – v 2 miestnostiach, ktoré uvoľnila SAM. V rokoch 1951-52 SAM začala s výstavbou školskej budovy pre účely podnikovej učňovskej školy. V nasledujúcich rokoch, keď neustále narastali požiadavky závodov na rast stredne technických odborníkov, vzrástli i požiadavky na počty absolventov odborných škôl. Pristúpilo sa k stavbe prístavby budovy školy. S výstavbou sa začalo 6. 12. 1955 a stavba bola daná do užívania 1. 9. 1956.
 • Od školského roku 1954/1955 sa škola uvádza pod novým názvom Priemyselná škola strojnícka v Myjave a tento školský rok je významný i tým, že školu opúšťajú i prví maturanti štvorročného štúdia. Onedlho s pribúdaním počtu tried, sa muselo znovu uvažovať o rozšírení vyučovacích priestorov, a tak po zrušení Poľnohospodárskej technickej školy v Myjave, boli pre potreby priemyslovky pridelené priestory tejto školy v budove bývalého súdu. Problémy s priestormi to vyriešilo len čiastočne a dočasne, pričom pribudli ďalšie – napr. obe budovy boli od seba značne vzdialené (jedna pri armatúrke, druhá v centre mesta), čo komplikovalo prácu učiteľov i vedenia školy.
 • Po vydaní nového školského zákona 1.1.1961 škola dostala nové pomenovanie Stredná priemyselná škola strojnícka v Myjave a tento názov sa používal úradne od školského roku 1961/1962 až do školského roku 1984/1985. Osobitným problémom bolo ubytovanie žiakov. Žiaci bývali v priebehu rokov na rozličných miestach. Tento problém sa vyriešil výstavbou  vlastného 200-lôžkového školského internátu. Výstavba začala v júni 1963 a internát začal slúžiť svojmu účelu 1. 2. 1964. V 70-tych rokoch mala škola 16 tried denného štvorročného štúdia a 5 tried päťročného štúdia popri zamestnaní. Oba spôsoby štúdia boli zamerané na odbor 2381 6 strojárstvo so špecializáciou na strojársku technológiu a končili sa maturitnou skúškou.
 • V školskom roku 1984/1985, keď na základe profilácie školy sa zmenil jej názov na Strednú priemyselnú školu v Myjave – názov, ktorý platí dodnes. V roku 1985 sa skončila 1. etapa výstavby areálu  novej školy – učebňovej časti, ktorá sa začala v roku 1979.
 • V nasledujúcom období pokračovala 2. etapa – stavba dielní a laboratórií a v 3. etape v rokoch 1989/1991 bola postavená telocvičňa. 
  V roku 1988 odišiel do dôchodku dlhoročný riaditeľ Ing. Ladislav Pollák (1951-1988). Na jeho miesto nastúpil Ing. Milan Zeman. Vo funkciách zástupcov boli prom. ped. Ján Kadlec (1956-1984), Ing. Štefan Otrubčiak (1970-1981). Neskôr vo funkciách zástupcov pôsobili Ing. Milan Zeman, Ing. Milan Žabka, Mgr. Margita Zruttová, Mgr. Ladislav Štajger, Ing. Miroslav Vdoviak, Ing. Ján Horňák, Ing. Mgr. Alena Palková. Vo funkcii vedúceho dielní pôsobili p. Pavol Figura, p. Pavol Mizerák, p. Rastislav Majtán, J.Baláž.
 • V roku 1990 vzniká študijný odbor strojárstvo, v roku 1991 nové študijné odbory technické zariadenia budov a technické a informatické služby, v roku 1995 nový interdisciplinárny študijný odbor mechatronika (SPŠ Myjava bola jednou zo 4 škôl na Slovensku, kde sa odbor mechatronika overoval v praxi). V roku 1996 vznikol integrovaný študijný odbor elektrotechnika. V roku 2001 vznikol študijný odbor technické lýceum.

 

 

Dôležité udalosti z histórie:

 • Vyššia škola pracujúcich technického smeru na Myjave. Vyučovať sa začalo 1. septembra 1949
 • V školskom roku 1950/51 vznikla Strojnícka škola na Myjave expozitúra Vyššej priemyselnej školy v Bratislave s odborným zameraním majstrovská škola strojnícka
 • Priemyselná škola strojnícka na Myjave vznikla v roku 1951 s riaditeľom Ladislavom Pollákom
 • Priemyselná škola strojnícka v Myjave v roku 1954 s riaditeľom Ladislavom Pollákom
 • Stredná priemyselná škola strojnícka v Myjave a tento názov sa používal úradne od školského roku 1961/1962 až do školského roku 1984/1985
 • V školskom roku 1984/1985, keď na základe profilácie školy sa zmenil jej názov na Stredná priemyselná škola v Myjave
 • 1990 integrovaný študijný odbor strojárstvo
 • 1991 nové študijné odbory technické zariadenia budov, technické a informatické služby
 • 1995 nový interdisciplinárny študijný odbor mechatronika
 • 1996 vznikol integrovaný študijný odbor elektrotechnika
 • 2001 vznikol študijný odbor technické lýceum
 • 2006 vynikol študijný odbor logistika
 • 2013 - pod "značku" SPŠ prešli SOŠ Brezová a SOŠ Myjava a s nimi i študenti odborov mechanik nastavovač, mechanik opravár a kuchár

Významni absolventi SPŠ Myjava

Ing. Dušan Bernhauser  - riaditeľ INA Skalica, s.r.o. Skalica
Ing. Pavol Šiška - generálny riaditeľ SAM Holding, a.s. Myjava
Ing. Róbert Sasák - riaditeľ Scherdel, s.r.o. Myjava
Ing. Pavol Tokoš - generálny riaditeľ Prematlak, a.s. Stará Turá
Ing. Vladmír Pavelka - vedúci služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR
Ing. Vladimír Sirotka, PhD.  - prezident Slovenskej asociácie malých podnikov
Doc. Ing. Ivan Baránek, Csc.  - Matematicko-technologická fakulta STU Trnava
Doc. Rndr. Pavel Híc, Csc. - prodekan, Pedagogická fakulta Trnavská univerzita

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria