Navigácia

o škole

034 621 2149    riaditeľ

034 621 2348    sekretariát

034 621 2446    učtáreň

034 621 3861    vrátnica

034 621 2225   vedúca jedálne

 


 

Vedenie školy

Mgr. Jaroslav Foltín – riaditeľ školy

Ing. Martina Malková – zástupkyňa riaditeľa, t.č. 0911 249 897

 

Ing. Ľubica Podmajerská – vedúca technicko-ekonomických činností, tč. 0915 951 608

Mgr. Anna Petrášová – vedúca výchovy ŠI, tč. 0917 564 042

Ivana Pekníková – vedúca školskej jedálne, tč. 0918 591 673

Rada školy: Ing. Mosná Alena – predseda rady školy

 

Škola založená v roku 1949, názov Stredná priemyselná škola v Myjave od 1984.

Poslanie školy

Škola vychováva absolventov pripravených pre prax v študijných odboroch:

- mechatronika (maturita)

- logistika (maturita)

- elektrotechnika (maturita)

- technické lýceum – technické gymnázium (maturita)

- mechanik nastavovač (maturita a výučný list)

 

Škola poskytuje  ubytovanie svojim študentom v školskom internáte, poskytuje celodenné stravovanie ubytovaným študentom, poskytuje stravovanie svojím študentom a zamestnancom.

Možnosti občerstvenia: v areále školy sa nachádza školský bufet, ktorý je k dispozícií študentom od 8:00 do 14:00,  Stravovanie pre študentov: v škoskom internáte v čase od 12:00 do 15:00.

Mimovyučovacie možnosti: študenti majú možnosť sa zapájať do krúžkov, olympiád, SOČ, ....

Možnosti uplatnenia: absolventi školy majú možnosť uplatniť sa v strojárskom priemysle v odboroch strojníctvo, mechatronika, technicko informační pracovníci. Majú sa možnosť uplatniť v automobilovom priemysle, ako strojnícke profesie, ale aj elektrikárske profesie. Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách technického zamerania, ako sú strojníctvo, elektrotechnika, stavebníctvo. Na školách ekonomického smeru a marketingu.

Vybavenosť školy: škola má k dispozícii učebne odborných predmetov na mechatroniku, strojníctvo, elektrotechniku, výpočtovú techniku a informatiku, jazykové učebne, knižnicu s internetom pre študentov, laboratória, dielne pre odbornú prax v rámci vyučovania, telocvičňu.

 

 

Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria