Navigácia

Školská jedáleň

STRAVOVANIE ŠTUDENTOV

Študenti Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava i ostatných škôl v pôsobnosti TSK majú možnosť sa stravovať v Školskej jedálni (ŠJ) pri SPŠ Myjava, Komenského 302/1, Myjava v budove školského internátu.

Vedúcou ŠJ je Pekníková Ivana.

Prihlásenie na odber stravy je možný buď na začiatku školského roka prostredníctvom svojho triedneho učiteľa, vychovávateľa alebo osobne u vedúcej ŠJ, prípadne počas školského roka. Cez prázdniny je školská jedáleň  zatvorená.

Spôsob prihlasovania:

 • študenti, ktorí sa prihlásili na stravu, sú stále prihlásení,
 • v prípade, ak sa študent neodhlási zo stravy má sa za to, že je stále prihlásený a i neodobranú stravu musí zaplatiť alebo si zabezpečiť odber stravy prostredníctvom rodičov alebo spolužiakov,
 • odhlasuje sa najneskôr deň pred odberom stravy do 14.00 hod.,
 • v prípade ochorenia cez víkend je nutné poslať SMS-ku.


Možnosti  odhlasovania:

*  osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne (ŠJ)  alebo v kuchyni,

*  telefonicky:  034 621 2225

          0918 591 673

* zaslaním SMS-ky

* ubytovaní študenti prostredníctvom svojho vychovávateľa,

* počas prázdnin sú žiaci automaticky odhlásení,

* v prípade výletu, exkurzie sa treba odhlásiť alebo si nahlásiť miesto obeda  balíček deň dopredu do 8.00 hod. ráno.

Telefónne čísla sú uvedené na čipovej karte študenta!

Platba za stravu:
* Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na
režijné náklady (ďalej len „príspevok)", uhrádza zákonný zástupca
  vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu,
za ktorý sa príspevok uhrádza v zmysle
  Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 9/2014 v znení neskorších platných VZN.
 

 - vystavenej poštovej poukážky vedúcou ŠJ,

 - prevodom z účtu,

 - zadaním trvalého príkazu na úhradu ( cez letné prázdniny treba príkaz zrušiť) a
 čiastku treba dohodnúť s vedúcou ŠJ podľa typu stravovania študenta.

Pri úhrade treba zadať:
-  variabilný symbol,

-  meno, priezvisko študenta, triedu, cudzí žiaci školu

- IBAN: SK 44 8180 0000 0070 0050 9853

 

Prosíme o dodržanie termínu platby, v opačnom prípade sa na poštovej poukážke platby spočítajú za celé nezaplatené obdobie!

Preplatky sa finančne poukážu na účet platiteľa  na konci školského roka vrátením na účet.

Nedoplatky sa vymáhajú od rodičov prostredníctvom komunikácie s triednym učiteľom,  sociálnym oddelením v mieste bydliska žiaka a vo výnimočných prípadoch prostredníctvom právneho oddelenia TSK a exekútora.

Pri skrátenom vyučovaní po dohode s vedením školy sa zabezpečuje výdaj stravy skôr, nie je potrebné odhlásenie sa zo stravy. Študenti sú o takomto postupe  informovaní oznamom v školskej jedálni alebo rozhlasom v škole.

V prípade straty čipovej karty si treba zakúpiť novú čipovú kartu za poplatok 2,- € u vedúcej ŠJ. Ak študent čipovú kartu zabudne doma, treba túto skutočnosť opäť nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá zabezpečí odber stravy i bez kartičky.

Odcudzenie čipovej karty je nutné nahlásiť z dôvodu zamedzenia  jej zneužitia.

 

Cenník k 1. 9. 2019:

                                       Potraviny                    Réžia           Spolu

Raňajky + desiata                1,33                       0,30              1,63

Obed                                    1,41                       0,28              1,69

Večera                                  1,29                       0,19              1,48              
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             4,03                       0,77              4,80

 

 

V prípade nejasností, prihlasovania, odhlasovania zo stravy,  preplatkov a nedoplatkov kontaktujte  vedúcu ŠJ!

 

Ivana Pekníková

vedúca Školskej jedálne

júl 2019

                                                                                                                                   stránka pridaná 27.1.2017,aktualizovaná 5.9.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria