Navigácia

Školský internát

základné informácie

ŠI má kapacitu 160 lôžok. Školský internát má dve klubovne. Súčasťou internátu je jedáleň pre 500 stravníkov.

 

Budova je trojposchodová s bunkovým systémom. Na jednom poschodí je šesť buniek a klubovňa. Na každej bunke býva 8 žiakov, ktorí majú k dispozícií štyri 2-posteľové izby, súčasťou bunky je sociálne zariadenie. V školskom internáte je kuchyňa a priestranná jedáleň.


Školské internáty sú miestom, kde na malom priestore sníva, ale aj realizuje svoj sen veľký počet mladých ľudí. Základnou organizačnou jednotkou výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi je výchovná skupina, tvorí ju najviac 30 žiakov, i ktorých sa stará jeden vychovávateľ.
Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI je realizovaná na základe celoročného programu, ktorý je zameraný najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity.

 

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Myjave.
Základným intenzívnym dokumentom ŠI je vnútorný poriadok, ktorý usmerňuje život žiakov v školskom internáte, určuje ich práva, povinnosti, výchovne opatrenia a organizáciu života v ŠI.

Vo svojej práci v plnom rozsahu uplatňujeme tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, kde je v centre pozornosti žiak, jeho potreby a záujmy. Nadväzujeme na výchovu v rodine a výchovno-vzdelávaciu činnosť školy.

 

Krúžky

Žiaci sa môžu zapojiť do týchto záujmových krúžkov:
• Futbal, frolbal, stolný tenis, šach, nohejbal, návšteva posilňovne, kondičná kulturistika


Žiaci majú možnosť ďalej navštevovať záujmové útvary v Centre voľného času Myjava a športové kluby v Myjave.

 

Stručná história

Školský internát pri SPŠ v Myjave je v prevádzke od januára 1964. Počas svojej existencie ŠI tu našlo svoj druhý domov viac ako 3000 študentov. Poďakovanie a hlboká úcta za dobre vykonanú prácu patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie dobrého mena nášho ŠI, a to predovšetkým zosnulému promovanému pedagógovi Jánovi Kadlecovi, ktorý stál pri zrode domova mládeže a pôsobil ako riaditeľ a dlhoročnému vedúcemu výchovy Františkovi Kubincovi.

 

(V roku 2008 bol Domov mládeže premenovaný na Školský internát.)


Súčasnosť

Závažným problémom súčasnosti je nedostatok finančných prostriedkov, ktoré chýbajú na nevyhnutné opravy budovy a zakúpenie nového vybavenia všetkých priestorov. Výchovná práca v ŠI je veľmi náročná, má aj svoje negatívne stránky, ale predsa je to práca veľmi pekná. Pre vychovávateľa je vždy najkrajšia chvíľa, keď ho po rokoch navštívia jeho žiaci, keď vidí, že si našli svoje miesto v živote a správajú sa tak, ako ich to roky učil.

 

Cenník

Ubytovanie

Pre žiakov SPŚ Myjava, žiakov iných škôl v pôsobnosti TSK

1 mesiac - 35 €

 

Platby za ubytovanie:

č. účtu: 7000 509 925/8180

IBAN účet: SK40 8180 0000 0070 0050 9925

tel.kontakt:034/6216334, 0905 525 897 - p. Jurášová

 

Strava

Pre žiakov SPŚ Myjava, žiakov iných škôl v pôsobnosti TSK

Raňajky + Desiata   1,63 €

Obed                      1,69 €

Večera                    1,48 €

Spolu                      4,80 €

 

Platby za odobratú stravu:

č. účtu: 7000 509 853/8180

IBAN účet: SK44 8180 0000 0070 0050 9853

tel. kontakt: 0918 591 673 - p. Pekníková, vedúci školskej jedálne

 

Na hlavnej stránke nájdete Jedálný lístok na aktuálny týždeň

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria