Navigácia

Výchovný poradca

Kto je výchovný poradca na SPŠ Myjava?

 

Ing. Marta Škarítková

Poradensko-konzultačný deň: Pondelok 8:00-11:00

 

PRE KOHO je výchovný poradca?

-   pre žiakov
-   pre učiteľov
-   pre rodičov
-   pre stredné školy
-   pre rôzne inštitúcie

 

KEDY sa obrátiť na výchovného poradcu?

-   Ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť, vyrozprávať.
-   Ak ti niekto ubližuje, týra ťa, šikanuje.
-   Ak sa nevieš brániť.
-   Ak nevieš, čo ďalej so svojím životom.
-   Ak ti pribúdajú problémy.
-   Ak potrebuješ poradiť na vysokú školu, nájsť prácu.
-   Ak sa potrebujete profesijne orientovať.
-   Ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...

 

 

Činnosť výchovného poradcu

 

HLAVNÉ ZAMERANIE VÝCHOVNÉHO PORADCU

Úlohou výchovného poradenstva je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým pracovníkom školy. Výchovný poradca zabezpečuje riešenie otázok súvisiacich s adaptačným procesom žiakov 1. ročníka, profesijnou orientáciou na budúce povolanie a vysokoškolské štúdium a riešenie problémov výchovno – vzdelávacieho charakteru. Spolupracuje so špeciálnym pedagógom, sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi štátnej správy a samosprávy mesta, vysokými školami a ostatnými vzdelávacími a zamestnávateľskými inštitúciami, Centrum kariérneho poradenstva, Asociáciou vých. poradenstva a CPPPaP.

 

Úlohy výchovného poradcu:

  • Adaptačný proces žiakov 1. ročníka
  • Deň otvorených dverí – spolupráca so ZŠ, oboznámenie s výsledkami bývalých deviatakov – terajších žiakov 1. ročníka, obsah študijných odborov, vhodnosť pre vytipovaných žiakov ZŠ.
  • Práca s talentovanými a nadanými žiakmi
  • Práca s problémovými žiakmi v oblasti vzdelávacieho procesu
  • Práca s problémovými žiakmi v oblasti výchovného procesu a školskej dochádzky
  • Monitoring žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
  • Eliminácia prejavov šikanovania žiakov v stredoškolskom prostredí
  • Predchádzanie prejavov diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
  • Profesijná orientácia žiakov
  • Informácie pre pedagogických zamestnancov školy o výchovno - vzdelávacích aktivitách a práci výchovného poradcu
  • Poskytovanie metodického a informačného servisu pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom

 

Špecifické poruchy učenia sa

 1. Dyslexia – porucha pravopisu. Dyslexia je postihnutie (podobne ako mentálne, telesné a zmyslové postihnutie) pomoc v rámci EU pri štúdiu Na Slovensku má táto porucha štatút špecifická porucha učenia a nie postihnutie ú handicap. Prejavy dyslexie sú žiak aj napriek vynaloženému úsiliu nedosahuje očakávané študijné výsledky, môže byť zo strany učiteľov a rodičov považovaný za lenivého alebo hlúpeho žiaka, takýto žiak je vystavovaný posmechu spolužiakov. Dyslexia je často kombinovaná s vysokou inteligenciou, kreatívnym myslením a umeleckým talentom vysoko prekračujúcim bežný priemer. Títo študenti by mali mať príležitosť rozvinúť svoje danosti, inteligenciu a talent.
 2. Dysortografia – porucha pravopisu.
 3. Dysgrafia - Problém škrabaného písma, diktáty na 5, vynechávanie písmen, vynechávanie interpunkčných znamienok, nepísanie bodiek, nedokončovanie slov, nestíhajú čítať + jazyky – študent nestíha písať poznámky, ak ich stihne napísať, doma ich nevie prečítať po sebe, ak učivo nie je v učebnici, nemá sa študent z čoho učiť. Študenti to riešia tak, že si požičiavajú zošity od spolužiakov a poznámky znova prepisujú alebo ich prepisujú rodičia alebo súrodenci., čo je záťaž. V tomto prípade ide o dysgrafiu, študenti majú nárok na poznámky prefotené priamo od vyučujúceho. Ďalší prejav dysgrafie Diktáty 5 – nestíhajú písať, vynechávajú písmená, nedokončia slová a robia veľa pravopisných chýb. Študenti nestihnú vypracovať písomné práce, lebo majú problém s čítaním.
 4. Dyskalkúlia – porucha počítania, matematických schopností.
 5. Dyspraxia – porucha schopnosti vykonávať manuálne, zložité úkony. Ide o deti neobratné, nešikovné. Často býva príznakom LMD (lahká mozgová disfunkcia).
 6. Dyspinxia - porucha výtvarných schopností.
 7. Dysmúzia - porucha hudobných schopností.
 8. Zdravotné postihnutia

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria