Navigácia

mechanik nastavovač

Študijný odbor: 2411 K mechanik nastavovač

 

Školský vzdelávací program: Mechanik nastavovač

Študijný odbor je určený pre chlapcov i dievčatá.


Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov.


Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
Absolventi môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania.

 

Názov ŠkVP

Mechanik nastavovač

Kód a názov ŠVP

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II

Kód a názov študijného odboru

2411 K mechanik nastavovač

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED – 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy  vzdelávacích oblastí

Počet týždenných
vyučovacích hodín

celkový
počet hodín
za štúdium

1.

2.

3.

4.

34

33

34

33

134

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

15

14

14

63

Jazyk a komunikácia

7

7

8

8

30

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

4

4

5

5

18

Človek, hodnoty a spoločnosť

4

2

1

-

7

občianska náuka

1

1

1

-

3

dejepis

2

-

-

-

2

etická výchova/náboženská výchova

1

1

-

-

2

Matematika a práca s informáciami

5

3

2

2

12

matematika

3

3

2

2

10

informatika

2

-

-

-

2

Človek a príroda

2

1

1

2

6

fyzika

2

1

1

2

6

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

8

9

6

3

26

ekonomika

-

-

-

1

1

technické kreslenie

2

2

1

-

5

strojárska technológia

2

1

-

-

3

strojníctvo

1

1

-

-

2

technológia

3

2

2

2

9

výpočtová technika

-

2

-

-

2

základy technickej mechaniky

-

-

1

-

1

programovanie CNC strojov

-

-

2

-

2

stroje a zariadenia

-

1

-

-

1

Praktická príprava

6

9

14

16

45

odborný výcvik

6

9

14

14

43

programovanie CNC strojov

-

-

-

2

2

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria