Navigácia

2411 K mechanik nastavovač

Študijný odbor je určený pre chlapcov i dievčatá.


Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov.


Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
Absolventi môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania.

MECHANIK NASTAVOVAČ

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

 

 

 

 

 

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3,5

12,5

Anglický jazyk

3

3

3

3,5

12,5

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

-

-

1

-

1

Občianska náuka

-

1

-

-

1

Fyzika

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Matematika

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Informatika

1

-

-

-

1

Telesná a športová výchova

1

1

1

1

4

Odborné predmety

 

 

 

 

 

odborný výcvik

15

17,5

17,5

17,5

67,5

technológia

1,5

2

2

2,5

8

strojárska technológia

1

1,5

-

-

2,5

technické kreslenie

1,5

1,5

-

-

3

strojníctvo

2

-

-

-

2

programovanie CNC strojov

-

1

2

1

4

grafické systémy

-

-

2

1

3

špeciálne technológie a techniky

-

-

1

2

3

ekonomika

-

-

-

2

2

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria