Navigácia

39 18 M technické lýceum

 

 

 • Odbor vhodný pre žiakov so záujmom o matematiku, prírodné vedy, informatiku a technické vedy,
 • je to v podstate gymnázium technického smeru,
 • posilnená výučba cudzích jazykov, matematiky, fyziky, chémie,
 • vysoký predpoklad ďalšieho štúdia na technických univerzitách,
 • po ukončení 2. ročníka si žiak volí blok odborných predmetov na základe svojej budúcej profesijnej orientácie:
  • strojárstvo,
  • staviteľstvo a architektúra,
  • informatika.
 • absolventi sú pripravovaní na ďalšie vysokoškolské štúdium strojárskeho, staviteľského alebo informatického zamerania,
 • majú však uplatnenie i bez vysokoškolského vzdelania v oblasti informatiky, techniky alebo služieb,
 • v 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú stáž vo firmách podľa ich zamerania,
 • spokojnosť a veľký záujem zo strany vysokých škôl v Slovenskej i Českej republike o absolventov tohto odboru.


Pred skončením druhého ročníka bude má žiak možnosť na základe svojej profesijnej orientácie na ďalšie štúdium zvoliť si blok odborných predmetov zo strojárstva, informatiky alebo staviteľstva a architektúry.

TECHNICKÉ LÝCEUM

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

Konverzácia v anglickom jazyku

-

-

-

3

3

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

1

-

-

-

1

Matematika

3

2

2

3

10

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

 

 

 

 

 

Technická grafika

3

2

-

-

5

Ekonomika

2

-

-

-

2

Úvod do sveta práce

-

-

1

-

1

Základy techniky

2

-

-

-

2

Aplikovaná informatika

2

4

2

-

8

Cvičenia z informatiky

-

2

-

-

2

Aplikovaná matematika  

-

3

2

-

5

Technická fyzika

3

3

2

-

8

Technická chémia

1

3

-

-

4

Technická matematika   

-

-

-

3

3

Odborný blok

-

-

12

10

22

Ročníkový projekt

-

-

-

2

2

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

Druhý cudzí jazyk / športová príprava

3

3

2

2

10

 

Predmety v odborných blokoch podľa výberu zamerania:

 

Staviteľstvo

Informatika

Strojárstvo

 

Staviteľstvo Programovanie Strojníctvo

 

CAD systémy Počítačová grafika CAD systémy

 

Technika prostredia Počítačové siete Programovanie CNC strojov

 

Architektúra Sieťové technológie Prax

 

Deskriptívna geometria Technológie internetu Deskriptívna geometria

 

Prax Prax Mechanika

 

  Informačné systémy Prax

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria