Navigácia

technické lýceum

Študijný odbor: 3918 M technické lýceum

 

Školský vzdelávací program: Pripravme sa na univerzitné štúdium

Školský vzdelávací program je určený pre chlapcov a dievčatá so záujmom o matematiku, prírodné vedy, informatiku, technické alebo ekonomické vedy s predpokladom po maturitnej skúške pokračovať v ďalšom univerzitnom štúdiu.

Základným cieľom študijného odboru je špecifická príprava absolventa na ďalšie štúdium technického, ekonomického zamerania alebo informatiky, prípadne na výkon niektorých povolaní v oblasti informatiky, techniky alebo služieb. Absolvent je porovnateľný s absolventom podobných študijných odborov v krajinách Európskej únie, napr. SRN – absolvent Berufliches Gymnasium.

V porovnaní s inými vzdelávacími programami realizovanými na našej škole je posilnená výučba cudzích jazykov, matematiky a fyziky.
Pred skončením druhého ročníka bude mať žiak možnosť na základe svojej profesijnej orientácie na ďalšie štúdium zvoliť si blok odborných predmetov zo strojárstva, staviteľstva, informatiky a ekonomiky. Predmety v jednotlivých odborných blokoch:

Ekonomika

Staviteľstvo

Informatika

Strojárstvo

Ekonomika

Staviteľstvo Programovanie Strojníctvo

Účtovníctvo

CAD systémy Počítačová grafika CAD systémy

Manažment 

Technika prostredia Počítačové siete Programovanie CNC strojov

Financie

Architektúra Sieťové technológie Prax

Právna náuka

Deskriptívna geometria Technológie internetu Deskriptívna geometria

Administratíva a korešpondencia

Prax Prax Mechanika

Aplikovaná informatika

  Informačné systémy Prax

Základy práva

     

Cvičenie z účtovníctva

     

Prax

     

Hospodárske výpočty

     

 

Názov ŠkVP

Pripravme sa na univerzitné štúdium

Kód a názov ŠVP

39 Špeciálne technické odbory

Kód a názov študijného odboru

3918 M technické lýceum

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích

Počet týždenných vyučovacích hodín

predmetov

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

25

16

13

10

64

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Ekológia

0,5

-

-

-

0,5

Fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

2

-

-

-

2

Biológia

0,5

-

-

-

0,5

Matematika

4

2

2

-

8

Informatika

2

-

-

-

2

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

8

17

18

13

9

Technická grafika

3/2

2/2

-

-

5/4

Základy ekonomiky

2

-

-

-

2

Základy techniky

-

2

-

-

2

Aplikovaná informatika  

-

4/2

2/2

-

6/6

Odborný blok

-

-

12/5

10/3

22/8

Ročníkový projekt 

-

-

-

2/2

2/2

Aplikovaná matematika

-

3

2

-

5

Technická fyzika

3/2

3/2

2

-

8/4

Technická chémia 

-

3/1

-

-

3/1

Úvod do sveta práce

-

-

-

1

1

Voliteľné predmety a disponibilné hodiny

-

-

2

10

12

Odborný cudzí jazyk  

-

-

2/2

-

2/2

Konverzácia v cudzom jazyku

-

-

-

3/3

3/3

Ekonomika podnikania

-

-

-

2/2

2/2

Seminár z matematiky

-

-

-

2

2

Technická matematika   

-

-

-

3

3

Cvičenia z informatiky

-

-

-

2/2

2/2

Spolu

33

33

33

33

132

 

Študenti športovej triedy namiesto predmetov biológia, ekológia a druhý cudzí jazyk sa učia predmet športová príprava.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria