Navigácia

logistika

Študijný odbor: 3968 M logistika

Školský vzdelávací program: Logistika

Cieľom logistiky je vzájomné zosúladenie, prispôsobenie materiálových tokov (napr. nákup materiálu, výroba výrobkov, ich skladovanie), informačných tokov (napr.: zistenie potrebného množstva materiálu, prijatie alebo vystavenie faktúry, objednávky) a finančných tokov (napr.: úhrada faktúr, výplata miezd) v podniku tak, aby boli čo najviac uspokojení zákazníci pri minimálnych nákladoch podniku.

Podstatou logistiky je, aby boli správne tovary v správnom množstve a kvalite na správnom mieste v správnom čase vhodnými prostriedkami a ľuďmi s prihliadnutím na životné prostredie.

Študenti sa počas štúdia odborných predmetov oboznámia s jednotlivými oblasťami logistiky a s jej postavením v podnikovom transformačnom procese, s metódami a prostriedkami riešenia podnikových problémov. Dôležitou súčasťou štúdia je modelovanie logistických problémov pomocou simulačných programov. Taktiež študenti získajú vedomosti a zručnosti zo základov technológie výroby, čo im napomôže ekonomicky vyriešiť úlohy a problémy.

 

Absolventi študijného odboru logistika sú schopní vykonávať práce technicko – hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach, nevýrobných odvetviach a službu konajúcich odvetviach národného hospodárstva. Získané všeobecné a odborné zručnosti a vedomosti sú zárukou vykonávania pracovných činností ako napr.: plánovanie potrieb podniku, technická príprava výroby, riadenie výroby, riadenie skladových operácií, riadenie obstarávania, prijatie, vystavenie faktúry, objednávky, úhrada faktúr, výplata miezd, učtovanie v podvojnom učtovníctve, riadenie predaja, riadenie dopravy.

 

Názov ŠkVP

Logistika 

Kód a názov ŠVP

39 Špeciálne technické odbory

Kód a názov študijného odboru

3968 M logistika

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

SPOLU

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

25

16

13

10

64

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra  

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  

3

3

3

3

12

Druhý cudzí jazyk  

3

3

2

2

10

Človek, hodnoty a spoločnosť

 

 

 

 

 

Etická / náboženská výchova  

1

1

-

-

2

Dejepis    

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Ekológia

0,5

-

-

-

0,5

Fyzika    

2

-

-

-

2

Chémia  

2

-

-

-

2

Biológia

0,5

-

-

-

0,5

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika   

4

2

2

-

8

Informatika   

2

-

-

-

2

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova   

2

2

2

2

8

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

8

17

20

23

68

Odborné predmety

8

17

16

13

54

Ekonomika  

3

1

2

1

7

Administratíva a korešpondencia  

-

2/2

1/1

2/2

5/5

Účtovníctvo   

-

2/1

1

2/1

5/2

Manažment   

-

2

-

-

2

Technická grafika  

3/3

-

-

-

3/3

Základy výroby    

2/1

3/1

2/1

-

7/3

Prax    

-

-

2/2

-

2/2

Elektrotechnika   

-

-

2/1

-

2/1

Aplikovaná informatika    

-

2/2

2/2

2/2

6/6

Základy logistiky    

-

3/1

2/1

2/1

7/3

Technické prostriedky logistiky   

-

-

2

-

2

Počítačová podpora logistiky    

-

-

-

2/2

2/2

Hospodárska geografia    

-

2

-

-

2

Cvičenia z logistiky 

-

-

-

2/2

2/2

Voliteľné predmety

0

0

4

10

14

Odborný cudzí jazyk 

-

-

2

2

2

Úvod  do podnikania

-

-

2

-

2

Ročníkový projekt

-

-

-

2/2

2/2

Úvod do vysokoškolskej matematiky 

-

-

-

2

2

Hospodárske výpočty 

-

-

-

2/2

2/2

Základy práva

-

-

-

2

2

Cvičenie z účtovníctva

-

-

-

2/2

2/2

CELKOVÝ POČET HODÍN

33

33

33

33

132

 

Študenti športovej triedy namiesto predmetov biológia, ekológia a druhý cudzí jazyk sa učia predmet športová príprava.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria