Navigácia

mechatronika

Študijný odbor: 2387 M mechatronika

Školský vzdelávací program: Mechatronické systémy vo výrobe a službách

Názov mechatronika vznikol kombináciou slov MECHAnizmus a elekTRONIKA. Po prvýkrát ho použili v Japonsku v r. 1969 v súvislosti s návrhom a výrobou robotov a číslicovo riadených strojov. Pre tento účel vytvorili nový odbor, ktorý spájal poznatky z mechaniky (strojárstva), elektrotechniky, elektroniky, informatiky, výpočtovej techniky a ďalších rozvíjajúcich sa odborov, napr. kybernetiky a robotiky.

V súčasnosti sa mechatronický princíp uplatňuje u väčšiny výrobkov v mnohých oblastiach, napr. automatizované výrobné linky, obrábacie stroje, roboty, automobily, skladové hospodárstvo, zdravotnícka technika, špeciálna technika (zbrane), zariadenia v domácnosti (chladničky, práčky, umývačky riadu), spotrebná elektronika, vykurovanie a klimatizácia budov atď. Mechatronické výrobky sa odlišujú od klasických (aj automatizovaných strojov a zariadení) novými funkčnými vlastnosťami.

 

Na Slovensko sa mechatronika dostala v 90. rokoch a podnietila realizovanie nových vzdelávacích programov.

V r. 1995 sa otvoril študijný odbor mechatronika na 4 odborných školách v SR, pričom medzi nimi bola aj SPŠ v Myjave. V súčasnosti sa vyučovanie mechatroniky realizuje podľa školského vzdelávacieho programu Mechatronické systémy vo výrobe a službách, ktorý sa vytváral v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu pod názvom Moderný vzdelávací program.

Na vyučovaní sa študenti naučia navrhovať, konštruovať a modelovať strojárske a iné výrobky, vytvárať technickú dokumentáciu pre výrobu pomocou PC a programov CAD/CAM, získajú poznatky z elektrotechniky, elektroniky, informatiky a výpočtovej techniky, automatizácie. Na cvičeniach budú pracovať s obrábacími strojmi (aj počítačmi riadenými), so stavebnicami z pneumatiky, hydrauliky, elektroniky, automatizačnej techniky, naučia sa programovať roboty a programovateľné logické automaty. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou sa môžu zamestnať v rôznych oblastiach automatizovanej výroby alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

 

Názov ŠkVP

Mechatronické systémy vo výrobe a službách

Kód a názov ŠVP

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2387 M mechatronika

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích
Predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

23

16

13

12

64

Slovenský jazyk a literatúra 

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk 

3

3

3

3

12

Druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Ekológia

0,5

-

-

-

0,5

Fyzika  

2

-

-

-

2

Chémia  

1

-

-

-

1

Biológia

0,5

-

-

-

0,5

Matematika  

3

2

2

2

9

Informatika   

2

-

-

-

2

Telesná a športová výchova  

2

2

2

2

8

Odborné predmety

10

17

18

15

60

Technické kreslenie  

4/3

-

-

-

4/3

Mechanika 

2

2

-

-

4

Strojníctvo  

3/1

3/1

3/1

3

12/3

Elektrotechnika   

-

3/1

2/1

-

5/2

Elektronika  

-

-

4/2

2

6/2

Automatizácia prípravy výroby  

-

2/2

2/2

-

4/4

Mechatronika   

-

2/1

3/2

3/2

8/5

Priemyselná informatika   

-

-

2/1

2/1

4/2

Ekonomika 

-

-

-

2

2

Základy programovania   

-

2/2

-

-

2/2

Marketing  

 

 

 

1

1

Prax 

1/1

3/3

2/2

2/2

8/8

Voliteľné predmety a disponibilné hodiny

-

-

2

6

8

Odborný cudzí jazyk  

-

-

2

2

2

Aplikovaná informatika

-

-

2/2

-

2/2

CAD/CAM systémy 

-

-

-

2/2

2/2

Programovanie CNC strojov

-

-

-

2/2

2/2

Spolu

33

33

33

33

132

 

Študenti športovej triedy namiesto predmetov biológia, ekológia a druhý cudzí jazyk sa učia predmet športová príprava.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria