Navigácia

23 87 M mechatronika

 

 

 • Mechatronické  systémy spájajú mechanické, elektronické a riadiace komponenty a uplatňujú  sa v modernej priemyselnej výrobe v podobe CNC strojov, priemyselných robotov, výrobných liniek,
 • štúdium tohto odboru dáva veľké možnosti uplatnenia sa v priemysle, s perspektívou do budúcnosti, dlhoročnou tradíciou overovania v SPŠ Myjava, ako i v praxi,
 • je vyváženou kombináciou strojárstva, automatizácie a elektrotechniky,
 • žiaci sa učia pracovať s 2D aj 3D CAD/CAM systémami, navrhovať a zapájať prvky automatizovaného riadenia, programovať CNC stroje a priemyselné robotické rameno,
 • absolventi sú schopní navrhovať, konštruovať a modelovať strojárske a iné výrobky,
 • vytvárať technickú dokumentáciu pre výrobu pomocou  PC a programov CAD/CAM,
 • sú schopní vykonávať práce konštrukčného a technologického charakteru, diagnostiky, servisnej starostlivosti, starostlivosti o prevádzkyschopnosť mechatronických systémov,
 • vedia programovať roboty a logické automaty,
 • sú pripravení pre činnosť stredných technicko - hospodárskych pracovníkov vo  firmách využívajúcich automatizované systémy vyšších generácií,
 • v 2. a 3. ročníku absolvujú dvojtýždňovú stáž vo firmách podľa ich zamerania,
 • skúška odbornej spôsobilosti  elektrotechnika.

 

MECHATRONIKA

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

4

13

Prvý cudzí jazyk

3

3

4

4

14

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

1

-

-

-

1

Matematika

3

2

2

3

10

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

 

 

 

 

 

Technické kreslenie

4

-

-

-

4

Aplikovaná informatika

2

-

 -

-

2

Mechanika 

2

2

-

-

4

Strojníctvo

3

3

3

3

12

Elektrotechnika

-

3

2

-

5

Elektronika

-

-

4

2

6

Mechatronika

-

3

3

5

11

Priemyselná informatika

-

-

1

-

1

Ekonomika  

-

-

-

1

1

Základy programovania

-

2

-

-

2

Elektrotechnická spôsobilosť

-

-

-

2

2

Prax

2

2

2

1

7

CAD/CAM systémy

-

2

2

2

6

Programovanie CNC strojov

-

-

2

2

4

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

Druhý cudzí jazyk / športová príprava

3

3

2

2

10

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria