Navigácia

elektrotechnika

2675 M elektrotechnika

 

Školský vzdelávací program: Počítačové siete

Dokážete si predstaviť jeden deň bez elektronických zariadení? Asi ťažko. Takže je zbytočné rozmýšľať nad užitočnosťou a dôležitosťou študijného odboru elektrotechnika.

Keďže dnešné elektronické zariadenia (mobilné telefóny, DVD prehrávače, satelitné prijímače,...) sú vlastne prezlečené počítače, veľká pozornosť vo vzdelávacom programe je kladená na počítačovú gramotnosť – od samotného ovládania PC, cez kancelársky balík programov (texty, tabuľky, prezentácie, databázy), až po vytváranie webových stránok či programov.

Študenti sa zoznámia so základnými obvodovými súčiastkami a naučia sa navrhnúť jednoduchšie elektronické obvody zložené z týchto súčiastok.

S ohľadom na súčasnú „digitálnu“ dobu sa väčší dôraz kladie na pochopenie funkcie logických obvodov a možnosti ich efektívnej náhrady programom v mikropočítači.

Študenti sa zoznámia s rôznym počítačovým hardvérom a naučia sa, ako z neho poskladať funkčný počítač. Hardvér je však len bezduché telo, a preto na jeho oživenie treba ešte vybrať a nainštalovať vhodný operačný systém a aplikačné programy. Funkčný počítač treba pripojiť na internet, preto treba vedieť navrhnúť, vytvoriť, otestovať a prevádzkovať komunikačnú sieť, či už káblovú alebo WiFi.

Pre mnohých absolventov, ale i ich potenciálnych zamestnávateľov, je zaujímavá i možnosť zložiť skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

 

Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách predovšetkým elektrotechnického zamerania.

 

Názov ŠkVP

Počítačové siete

Kód a názov ŠVP

26 Elektrotechnika 

Kód a názov študijného odboru

2675 M elektrotechnika

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

23

17

12

12

64

Slovenský jazyk a literatúra 

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  

3

3

3

3

12

Druhý cudzí jazyk  

3

3

2

2

10

Etická výchova / náboženská výchova 

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Fyzika 

2

-

-

-

2

Chémia  

1

-

-

-

1

Matematika   

3

2

2

2

9

Informatika   

2

-

-

-

2

Telesná a športová výchova 

2

2

2

2

8

Odborné predmety

10

16

17

11

54

Strojníctvo  

3/2

-

-

-

3/2

Elektrotechnika   

4/1

3/1

-

-

7/2

Elektrotechnológia   

-

2

-

-

2

Elektronika  

-

4/2

4/2

-

8/4

Elektrotechnické merania   

-

-

3/2

4/3

7/5

Automatizácia

-

-

2

-

2

Výpočtová technika   

-

2/2

2/2

2/2

6/6

Prax  

3/3

3/3

2/2

2/2

10/10

Ekonomika  

-

-

-

2

2

Marketing

-

-

-

1

1

Grafické systémy  

-

2/2

-

-

2/2

Racionalizácia spotreby elektrickej energie

-

-

2

-

2

Sieťové technológie  

-

-

2/2

-

2/2

Voliteľné predmety a disponibilné hodiny

-

-

4

10

14

Odborný cudzí jazyk 

-

-

2

2

2

Telekomunikácie a počítačové siete  

-

-

2

6/2

8/2

Elektrotechnická spôsobilosť  

-

-

-

2/1

2/1

Aplikovaná informatika  

-

-

-

2/2

2/2

Spolu

33

33

33

33

132

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria