Navigácia

strojárstvo výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Študijný odbor: 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení (2-ročné nádstavbové štúdium)

 

Školský vzdelávací program: Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať technické podklady (technické výkresy,technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení.


Absolventi môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania.
 

 

Názov ŠkVP

Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Kód a názov ŠVP

23, 24 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba I, II

Kód a názov študijného odboru

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED – 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy  vzdelávacích oblastí

Počet týždenných
vyučovacích hodín

celkový
počet hodín
za štúdium

1.

2.

34

34

68

Všeobecnovzdelávacie predmety

15

16

31

Jazyk a komunikácia

8

9

17

slovenský jazyk a literatúra

4

4

8

cudzí jazyk

4

5

9

Človek a spoločnosť

1

1

2

občianska náuka

1

1

2

Človek a príroda

1

1

2

fyzika

1

1

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

6

matematika

2

2

4

informatika

1

1

2

Zdravie a pohyb

2

2

4

telesná a športová výchova

2

2

4

Odborné predmety

13

12

25

ekonomika

2

1

3

technická mechanika

2

2

4

technické merania

1

1

2

automatizácia strojárskej výroby

1

-

1

technológia montáže a opráv

3

3

6

programovanie CNC strojov

1

2

3

výrobné konštrukcie

2

2

4

technická príprava výroby

1

1

2

Praktická príprava

6

6

12

odborná prax

6

6

12

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria