Navigácia

spoločné stravovanie

Študijný odbor: 6421 L spoločné stravovanie (2-ročné nádstavbové štúdium)

 

Školský vzdelávací program: Spoločné stravovanie

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu, po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní – prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník, majster odbornej výchovy a ostatné povolania a činnosti súvisiace so spoločným stravovaním a cestovným ruchom, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

 

Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium.

 

Názov ŠkVP

Spoločné stravovanie

Kód a názov ŠVP

63, 64 ekonomika a organizácia,
obchod a služby I, II

Kód a názov študijného odboru

6421 L spoločné stravovanie

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED – 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Počet týždenných
vyučovacích hodín

celkový
počet hodín
za štúdium

1.

2.

34

34

68

Všeobecnovzdelávacie predmety

15

16

31

Jazyk a komunikácia

8

9

17

slovenský jazyk a literatúra

4

4

8

cudzí jazyk

4

5

9

Človek a spoločnosť

1

1

2

občianska náuka

1

1

2

Človek a príroda

1

1

2

fyzika

1

1

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

6

matematika

2

2

4

informatika

1

1

2

Zdravie a pohyb

2

2

4

telesná a športová výchova

2

2

4

Odborné predmety

13

12

25

ekonomika

2

1

3

účtovníctvo  a štatistika

2

2

4

cestovný ruch

1

2

3

technika prevádzky

2

2

4

manažment v spoločnom stravovaní

2

2

4

právna náuka

1

-

1

marketing

1

-

1

hospodárska korešpondencia

1

1

2

regionálna gastronómia

1

2

3

Praktická príprava

6

6

12

odborná prax

6

6

12

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria