Navigácia

Učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik

 

Školský vzdelávací program: autoopravár - mechanik

Absolvent 3 – ročného učebného odboru autoopravár - mechanik (automechanik) je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať opravy základných častí automobilov a jeho dielov, poznať a využívať meracie a diagnostické prístroje, mať vedomosti o mazadlách, palivách a zvládnuť identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov. Uplatnenie absolventa je najmä v dopravných firmách, v autoopravovniach. Žiak ukončí štúdium záverečnou skúškou, čím získa výučný list v danom odbore.

 

Na daný odbor nadväzuje 2-ročné nadstavbové štúdium 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení, príp. 3757 4 01 dopravná prevádzka, ktoré končia maturitnou skúškou.

 

Odborný výcvik v 2.a 3. roč. absolvujú žiaci priamo v opravárenských dielňach. V súčasnosti časť žiakov absolvuje odborný výcvik vo firme Volkswagen Bratislava, do budúcnosti sa počíta s firmou Peugeot –Citroen.

 

Žiaci 1. ročníka dostanú zdarma pracovný odev a obuv.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

Všeobecnovzdelávacie predmety

11,5

10

7

slovenský jazyk a literatúra

1,5

2

1

cudzí jazyk 

3

3

3

občianska náuka

1

1

-

Etická výchova/náboženská výchova

1/1

1/1

-

matematika 

1

1

1

fyzika 

2

-

-

Informatika

1

1

1

telesná výchova

1

1

1

Odborné predmety

22,5

24

27

ekonomika

-

-

2

základy strojárstva

2

-

-

strojárska technológia

1

-

-

technické kreslenie

1,5

-

-

základy elektrotechniky

2

-

-

diagnostiky a opravy automobilov

-

3

2,5

automobily

1

4

3

elektrotechnika

-

2

2

Odborný výcvik

15

15

17,5

Voliteľné predmety

0

0

1

Úvod do sveta práce

-

-

1

Spolu

34

34

35

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria