Navigácia

mechanik opravár stroje a zariadenia

Učebný odbor: 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

 

Školský vzdelávací program: Mechanik opravár – stroje a zariadenia

Učebný odbor je vhodný iba pre chlapcov.


Absolvent učebného oboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych postoch strojárskej výroby, v oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.


Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky.

 

Dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv a konštrukcie strojov a strojných zariadení. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingové orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Absolventi sú pripravený tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.


Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu nadväzujúcom na predchádzajúcu prípravu a získať maturitné vysvedčenie a úplné stredné odborné vzdelanie.

 

Názov ŠkVP

Mechanik opravár – stroje a zariadenia

Kód a názov ŠVP

23, 24 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba I, II

Kód a názov študijného odboru

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED – 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy  vyučovacích predmetov

Počet týždenných
vyučovacích hodín

celkový
počet hodín
za štúdium

1.

2.

3.

34

33

33

101,5

Všeobecnovzdelávacie predmety

13

11

8

32

Jazyk a komunikácia

5

5

5

15

slovenský jazyk a literatúra

2

2

2

6

cudzí jazyk

3

3

3

9

Človek a hodnoty

1

1

-

2

etická výchova/náboženská výchova

1

1

-

2

Človek a spoločnosť

2

1

-

3

občianska náuka

1

1

-

2

dejepis

1

-

-

1

Človek a príroda

1

-

-

1

fyzika

1

-

-

1

Matematika a práca s informáciami

2

2

1

5

matematika

1

1

1

3

informatika

1

1

-

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

6

telesná a športová výchova

2

2

2

6

Odborné predmety

6

6

8,5

20,5

ekonomika

-

-

2

2

technické kreslenie

2

-

-

2

odborné kreslenie

-

1

1

1

strojárska technológia

2

-

-

2

základy strojárstva

2

-

-

2

stroje a zariadenia

-

3

2,5

5,5

technológia opráv

-

2

4

6

Praktická príprava

15

15

17,5

47,5

odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria