Navigácia

strojárstvo

Študijný odbor: 2381 M strojárstvo

Školský vzdelávací program: Počítačom podporovaná výroba

Prečo študovať strojárstvo?


Strojárstvo je vhodný študijný odbor pre žiakov, ktorí majú kladný vzťah k strojom, zaujíma ich, ako fungujú a z akých súčiastok sú zložené. Absolvent je kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník so stredoškolským vzdelaním.

V praxi nachádza v súčasnosti široké uplatnenie hlavne v automobilovom priemysle. Získané vedomosti môže využiť i v menších závodoch a prevádzkach so strojárskym zameraním ako konštruktér, technológ, kontrolór, majster výroby a údržby, prípadne ako programátor NC strojov.

Absolventi môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania.

 

Názov ŠkVP

Počítačom podporovaná výroba

Kód a názov ŠVP

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2381 M strojárstvo

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety

23

16

13

12

64

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk 

3

3

3

3

12

Druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

Etická výchova / náboženská výchova 

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Ekológia

0,5

-

-

-

0,5

Fyzika 

2

-

-

-

2

Chémia 

1

-

-

-

1

Biológia

0,5

-

-

-

0,5

Matematika 

3

2

2

2

9

Informatika 

2

-

-

-

2

Telesná výchova

 2

2

2

2

8

Odborné predmety

10

17

18

8

53

Technické kreslenie  

4/3

-

-

-

4/3

Mechanika 

2

2

-

-

4

Strojárska technológia

3/1

3/1

3/1

3

12/3

Strojárska konštrukcia  

-

4/1

3/1

3/1

10/3

Elektrotechnika 

-

3/1

-

-

3/1

Automatizácia prípravy výroby 

-

2/2

2/2

-

4/4

Kontrola a meranie 

-

-

3/3

-

3/3

Automatizácia

-

-

-

2/1

2/1

Ekonomika

-

-

3

-

3

Prax 

1/1

3/3

4/4

-

8/8

Voliteľné predmety a disponibilné hodiny

-

-

2

13

15

Odborný cudzí jazyk 

-

-

2

2

2

Grafické systémy 

-

-

2/2

3/3

5/5

CAD/CAM systémy

-

-

-

2/2

2/2

Programovanie CNC strojov

-

-

-

2/2

2/2

Prax v odbore

-

-

-

4/4

4/4

Spolu

33

33

33

33

132

 

Študenti športovej triedy namiesto predmetov biológia, ekológia a druhý cudzí jazyk sa učia predmet športová príprava.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  SPŠ Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149
  0918 591 672

  sekretariát: 034 621 2348
  0915 951 608

  vrátnica: 034 621 3861

  e-mail: sps@spsmyj.sk

Fotogaléria