Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
alternatívne pohony automobilov APA
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk ANJ1
anglický jazyk ANJ2
aplikovaná informatika API
aplikovaná matematika APM
architektúra ARC
autoelektronika AUE
automatizácia AUT
automatizácia prípravy výroby APW
automatizácia strojárskej výroby ASV
automatizované výrobné systémy AVS
bezpečnosť motorových vozidiel BML
CAD systémy CDS
CAD/CAM systémy CCS
cestná a mestská doprava CES
cestná doprava a preprava CDP
cestné vozidlá CEV
cvičenia z ekonomiky CCK
cvičenia z informatiky CVI
cvičenia z logistiky CLG
cvičenia z účtovníctva CVU
cvičenia zo stolovania CWS
časti strojov CST
dejepis DEJ
deskriptívna geometria DEG
diagnostika a opravy automobilov DOA
dobrovoľné vyučovanie
doprava a manipulácia DPM
ekonomika EKO
elektronika ELE
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické meranie ELM
elektrotechnika ELK
elektrotechnológia ELG
etická výchova ETV
etika podnikania EIP
financie FIN
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
hospodárska geografia HOG
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárske výpočty HVY
hospodárske výpočty HVY
chémia CHE
informačné systémy ISY
informatika INF
kontrola a meranie KOM
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
logistika v doprave DLG
logistika výroby LOG
manažment MNZ
manažment v spoločnom stravovaní MVS
marketing MKT
matematika MAT
mechanika MEC
mechatronika MNK
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax PRX
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
počítačová grafika POG
počítačová podpora logistiky XPL
počítačové siete PCI
potraviny a výživa PVY
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ MEC
praktická časť odbornej zložky PČOZ PRaPKU
praktická časť odbornej zložky PČOZ STR
praktická časť odbornej zložky PČOZ ELE
praktická časť odbornej zložky PČOZ LOG
praktická časť odbornej zložky PČOZ MN
praktická časť odbornej zložky PČOZ OVP, OUP
praktická časť odbornej zložky PČOZ TLinf
praktická časť odbornej zložky PČOZ TLsvi
prax PXA
prax v odbore PXO
priemyselná informatika PIT
programovanie PRO
programovanie CNC strojov PCN
regionálna gastronómia REG
ročníkový projekt RPJ
ruský jazyk RUJ
seminár z matematiky SEM
sieťové technológie SIE
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská komunikácia KMM
správanie spr
staviteľstvo SVI
stolovanie STO
strojárska konštrukcia STC
strojárska technológia STT
strojárska výroba STV
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STN
strojníctvo STN-mec
strojníctvo STN-PED
strojové zariadenia SRZ
systémová logistika SYL
špecifické technológie a techniky SGT
športová príprava SRL
technická fyzika TFY
technická grafika TEG
technická grafika TEG - TL
technická chémia TCE
technická matematika TMK
technická mechanika TNI
technická príprava výroby TPV
technické kreslenie TCK
technické merania TIC
technické prostriedky logistiky TDL
technika administratívy TEA
technika obchodu TOH
technika prevádzky TPY
technika prostredia TCP
technológia TEC
technológia montáže a opráv TOO
technológia opráv TOP
technológia opráv poľnohospodárskej techniky TOT
technológie internetu TIU
telekomunikácie a počítačové siete TPS
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky
teoretická časť odbornej zložky TČ OZ - TL -str
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teoretická časť odbornej zložky TČOZ- ELE
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-EKO
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-STN
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-STR
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-TIS
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-TLele
teoretická časť odbornej zložky TČOZ - SS
teoretická časť odbornej zložky TČOZ -PED
teoretická časť odbornej zložky TČOZ1
teoretická časť odbornej zložky TČOZ- TLinf
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-LOG
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-MEC
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-TLsvi
teoretická časť odbornej zložky TČOZ MN
tovaroznalectvo TVZ
triednicka hodina TH
účtovníctvo UCT
účtovníctvo UCT-log
účtovníctvo a štatistika UCS
údržba a opravy vozidiel UOV
úvod do podnikania UDP
úvod do sveta práce USP
úvod do vysokoškolskej matematiky UVT
výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
výchova k podnikaniu VPD
výpočtová technika VYT
Výrobná logistika VLI
výrobné konštrukcie VKS
základy ekológie ZEKL
základy ekonomiky ZAN
základy elektrotechniky ZAE
základy logistiky ZKG
základy práva ZYP
základy práva ZYP-log
základy programovania ZAP
základy strojárstva ZLR
základy technickej mechaniky ZYT
základy techniky ZTH
základy výroby ZVD
zariadenia závodov ZAW
zdravotná telesná výchova ZTEV

© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
  Ul.SNP 413/8
  907 01 Myjava
 • riaditeľ: 034 621 2149 / +421 918 591 672
  sekretariát: 034 621 2348 / 0915 951 608
  e-mail: info@spsmy.tsk.sk
  IČO: 00161381 DIČ: 2021081381

Fotogaléria